Rijschool Ruud Teeuwen
De beste keuze voor een veilige rij-opleiding in de gemeente Peel en Maas
 

Privacybeleid Rijschool Ruud Teeuwen

Rijschool Ruud Teeuwen, gevestigd aan JF Kennedylaan 236d 5981 WX Panningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ruudteeuwen.nl
JF Kennedylaan 236d
5981 WX  Panningen
077-477 3777


1.  Doel van het Privacybeleid
Rijschool Ruud Teeuwen en haar partners hebben de privacy van alle (toekomstige) klanten die gebruik maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zullen deze respecteren. Het vaststellen van deze Privacyverklaring is gebaseerd op de bestaande regelgeving.


2.  De klant bepaalt
De klant dient voor het gebruik van zijn (persoons)gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.


3.  Wijze van het verzamelen van gegevens
Rijschool Ruud Teeuwen verzamelt op verschillende manieren gegevens over haar klanten. Sommige gegevens worden aan de klant gevraagd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van onze software op uw apparaat. We krijgen ook gegevens van derden.


4.  Gegevens die wij verzamelen
1. Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.

2. Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke
beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account. 

3. Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.

4. Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te
verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw bankrekening of betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode.

5.  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Rijschool Ruud Teeuwen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verzorgen van uw rijopleiding
- Het aanvragen van uw theorie examen,  tussentijdse toets of examens bij het CBR
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
- U de mogelijkheid te bieden uw gegevens te bekijken via onze webportal
- Rijschool Ruud Teeuwen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


6.  Bewaartermijnen
Uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummers, email) worden tot maximaal 1 jaar na het afronden van uw opleiding bewaard. Financiële gegevens, afspraakgegevens, examendata e.d. Worden voor een periode van 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.


7.  Delen van persoonsgegevens met derden
Rijschool Ruud Teeuwen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rijschool Ruud Teeuwen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijschool Ruud Teeuwen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ruudteeuwen.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Rijschool Ruud Teeuwen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijschool Ruud Teeuwen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ruudteeuwen.nl .